UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelaren een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die uw behandelaar, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Natural Health Check behandelaars doen hun best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat Natural Health Check:
• zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Uw behandelaar heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Alle behandelaars van Natural Health Check hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelaar.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de persoonlijke gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de vaste administrateur een factuur kan opstellen, dan wel voor het vaste incassobureau.
• Als uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

UW PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het betreft de volgende gegevens;
• uw naam, adres en woonplaats
• uw zorgverzekering klantnummer en/of uw geboortedatum
• data van de behandeling(en)
• een korte omschrijving van de behandeling.