KLACHTENINFORMATIE

Informatie bestemd voor de cliënt.
Klachtenreglement Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) – KAB.
De MBOG heeft om de kwaliteit van de praktijkuitoefening te bewaken en te bevorderen naar haar leden toe zogenaamde gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden. Met het in werking treden van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector per 1 augustus 1995 heeft de cliënt/patiënt wettelijk het recht zo nodig een klacht in te dienen over het verloop van de behandeling. De MBOG is hiervoor aangesloten bij de KAB, een (onafhankelijke) Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Natural Health Check is hierbij aangesloten. Deze klachtencommissie voldoet geheel aan de eisen die de wetgever hieraan heeft gesteld.

HEBT U KLACHTEN?

Hebt u klachten over het handelen van uw therapeut, houdt deze zich naar uw mening niet aan bijvoorbeeld de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht dient u in eerste instantie aan de therapeut zelf voor te leggen en met haar te bespreken. Lukt het niet de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kunt u informatie krijgen bij de KAB, telefonisch of schriftelijk.
Zie internet KAB https://kab-koepel.nl/

Voor adressen van Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG’s) kunt u contact opnemen met:
Landelijk informatiepunt voor Patiënten (LIP)
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
T 030 266 16 61

Voor algemene publieksinformatie over de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector kunt u bellen met:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Afd. Publieksvoorlichting
Postbus 5406
2280 HK Rijswijk
T 070 340 78 90

Adressen van regionale Inspecties voor de Gezondheidszorg kunt u schriftelijk aanvragen bij:
Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 5850
2280 HW Rijswijk

Adressen van Medische Tuchtcolleges en de brochure “medisch tuchtrecht” kunt u schriftelijk aanvragen bij:
Ministerie van Justitie
Afdeling In- en Externe Communicatie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

MBOG
Postbus 510
3500 AM Utrecht

KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
T 0495 499 585